atloti

atloti
atlóti 1. intr. lojant artėti, atbėgti: Šunys, girdžiu, atlója atlója Pc. Kieno tenai šuva atloja? Kad nebūt pasiutęs! Ėr. Prie upelio vos prėjęs jau išgirdo skalikus karštoms pėdoms atlójant Jrk35. 2. tr. lojimu atvaryti, atlydėti: Atló[ja] šuo kaži ką, t. y. atvaro lodamas J. Ką čia dabar į mus šunys atlója? Š. 3. tr. lojimu parkviesti, prišaukti: Šunelius gerai maitina, kad tik atlotų jaunikį Nm. 4. tr. KlG170 lojimu nuvaryti: Atloja šuo vagį SD217. 5. intr. J, M atsiliepti lojimu. 6. tr., intr. prk. atkirsti, atsakyti smarkiai: Kas bobas gali atloti? Žem. Sustojo devynios kalės loti, o aš vienas atlojau Erž. | refl.: Ir kas pikčiausia – nė nebandyk atsiloti – sukirs! . Atsiloti reik mokėti su piršliu, kiteip paliksi kvailio vietoj Plng. Ko tu vis atsiloji prieš mane Vv. 7. tr. prk. atšaukti apkalbėjimą, šmeižtą: Atloti pramanytas piktas šnekas ant artimo A.Baran. Žmogų apšnekėt greit gali, bet paskum atlok Kair. 8. refl. prk. iki valios prisikeikti: Atsilójo kiek norėjo, nė žodžio prieš neištariau Skr. 9. tr. prk. išpasakoti, persakyti: Ką pas mumis išgirsta, kitoms boboms atlója Krš. \ loti; aploti; atloti; įloti; išloti; nuloti; paloti; parloti; perloti; praloti; priloti; suloti; užloti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • atloti — atlóti vksm. Atlója šùnys …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atsilojimas — atsilojìmas sm. (2) 1. [K] → atloti 6 (refl.): Atsilojimą gaunu B. 2. → atloti 8 (refl): Ot buvo atsilojimas: keikė, darkė, kiek tik norėjo! Skr. lojimas; atsilojimas; išlojimas; sulojimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paloti — 1. intr. loti: Šunelis paloja, namelius daboja JD1008. 2. intr. galėti loti: Turiu du kurtelius, gražiai palojančius Plv. Nuo to per didelio lojimo dabar šunelis jau viškum nebepaloja Sb. 3. intr. prk. pašnekėti, pataukšti, paplepėti: Palojom… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aploti — 1. tr. N, Š pasitikti ir palydėti lojimu (apie šunį): Šunys aploja važiuojantį J. Antstoliai prasukdavo pro šalį, šunų aploti J.Marc. Aplos tave iš tolo rš. ^ Daugelį žmonių vienas šuva aploja KrvP(Mlt). 2. tr., intr. prk. išpasakoti, išplepėti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkaukti — atkaũkti, ia, àtkaukė 1. intr. kaukiant ateiti: Gi žiūriu – atūžia, atšvilpia, atkaũkia! ps. 2. intr. kaukimu atsakyti, atsiliepti: Turėję atkaukti, arba atloti, tais žodžiais S.Dauk. | refl.: Vilkas staugė, tarsi jame šimtas kitų vilkų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvampasyti — atvampãsyti tr. lojimu atlydėti, atloti: Ką čia tas šuo atvampãsija? Krš. vampasyti; atvampasyti; įvampasyti; pavampasyti; privampasyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išloti — 1. tr. lojimu išvaryti, išvadinti: Iš kiemo šunes jo nebeišlos rš. ^ Tą, sako, išlojo jau šunys, beje: numirė, pragaišo ar išejo kur kas nebgrįžtinai S.Dauk. 2. intr. pajėgti loti: Kai užsismaugia, tai nebeišloja Pc. Šunys lojo kiek tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • loti — loti, ja, jo 1. intr. išduoti tam tikrą balsą (apie šunį, lapę): Šunys loja, žentai atjoja J. Naktį į žvaigždes dangaus, į mėnesį šaltą, o dienos viduryj į saulę lodavo šiltą K.Donel. Dar neprijojau Gilijos dvaro, sulojo lojo margi kurteliai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuloti — 1. tr. lojimu nulydėti: Šunes, nuloję lig vartų svečius, grįžo prie šeimininkų, uodegas vizgindami S.Čiurl. Mūsų šuniukas šįnakt kaži ką lojo lojo ir nulojo į pamiškį Škn. Šuo jį nulojo ir parlojo Jrb. 2. refl. suloti, paloti: Tas šuo, lyg… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parloti — 1. intr. lojant pargrįžti: Lauk manę parjojančio, kurtelių parlojančių KrvD59. Jau kurteliai parloja, jau žirgeliai paržvengia LTR(Vlk). 2. tr. parlydėti lojimu: Kas jo nežino, girtas ir girtas: vakar vėl šunes parlojo namo Prn. loti; aploti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”